Algemene voorwaarden

 

 Artikel 1.       Algemeen
  Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van de rijopleiding categorie B en de daarbij behorende CBR of BNOR praktijkexamens. Zij zijn van toepassing op rijinstructeurs die bij autorijschool Venkol de rijopleiding verzorgen.

  Artikel 2.       Verplichtingen van de autorijschool

 1. De cursist krijgt de mogelijkheid tot een gratis proefles.
 2. Rijinstructie wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de voorschriften van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).

 3. De cursist krijgt zoveel mogelijk  les van dezelfde instructeur.

 4. De tijdsduur van de rijles, zoals aangegeven in de les overeenkomst, wordt volledig benut voor het geven van rijinstructie

 5. De cursist heeft, na betaling van het lespakket, recht op het volledig aantal vastgestelde lesuren van het gekozen lespakket.

 6. De cursist die via de rijschool het examen heeft aangevraagd, heeft de beschikking over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij/zij de rijinstructie heeft gekregen. In geval van nood wordt er een vervangend lesvoertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type geregeld.

 Artikel 3.       Verplichtingen van de cursist

 1. De cursist dienst zicht te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles. Door de rijinstructeur wordt een wachttijd van 10 minuten in acht genomen.
 2. Verhindering van de afgesproken rijles dient minimaal 48 uur van tevoren aan de rijinstructeur te worden gemeld. Zondagen en erkende feestdagen worden niet meegerekend.

 3. Bij niet nakomen van de afgesproken rijles, zonder tijdige afzegging, wordt de volledige les prijs in rekening gebracht.

 4. De cursist dient alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen.

 5. Het lesschema, dat in overleg met de rijinstructeur wordt vastgelegd, dient tot de datum van het rijexamen te worden nageleefd.

 Artikel 4.       Betalingsregeling

 

 1.  De cursist is verplicht het overeengekomen bedrag voor de rijopleiding vóór de afgesproken datum te voldoen (2 weken na ondertekening van de les overeenkomst).
 2. De betaling dient per bank aan de rijschool te worden overgemaakt of bij uitzondering, in overleg, contant

 3. De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de les overeenkomst, de les prijs te verhogen. De cursist heeft in dat geval het recht om de les overeenkomst te ontbinden van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot twee weken  na kennisneming van de prijsverhoging.

 4. De cursist is in gebreke wanneer de betaling niet voor de afgesproken datum aan de rijschool is voldaan.

 5. Bij niet tijdige betaling is de rijschool gerechtigd de rijlessen en het reservereven van het examen met onmiddellijke ingang te staken.

 Artikel 5.       Rijopleiding

 De rijopleiding omvat rijlessen die gegeven worden door een bevoegd rijinstructeur met een tijdsduur van minimaal 60 minuten. De rijles wordt benut voor het geven van rijinstructie en is bedoeld voor cursisten die bevoegd zijn om te rijden; dit houdt in dat cursisten 16,5 jaar of ouder zijn.

 
Artikel 6.       Praktijkexamen

 1. Indien het praktijkexamen wegens slechte weersomstandigheden door het CBR wordt uitgesteld of het examen door drukte bij het CBR later ingepland word,  brengt de rijschool de gemaakt kosten voor eventuele extra rijlessen bij de cursist in rekening.
 2. De cursist is bij uitstel van het praktijkexamen geen kosten verschuldigd als hij/zij het praktijkexamen niet kan afleggen, doordat

  1. De cursist vanwege ziekte niet in staat is om het examen af te leggen en hij/zij dit d.m.v. een doktersverklaring binnen 7 dagen na examendatum aan de rijschool kan aantonen. Wel moet dan €50,50 annuleringskosten aan het CBR worden betaald.

  2. Een familielid, tot en met de tweede graad, van de cursist of van de rijinstructeur is overleden binnen 4 dagen voor het praktijkexamen of op de dag van het praktijkexamen wordt begraven.

  3. Het lesvoertuig of een ander lesvoertuig op het praktijkexamen niet ter beschikking is

  4. Het lesvoertuig, voor het begin van het examen, door de examinator wordt afgekeurd. De rijschool zorgt er in dit geval voor dat zonder extra kosten een nieuw praktijkexamen wordt aangevraagd.

 3. Voor een spoed-praktijkexamen brengt de rijschool €200,- extra kosten in rekening
 4. Indien de rijschool voor de cursist het praktijkexamen heeft gereserveerd, dient de cursist zelf voor de benodigde documenten zorg te dragen.

 Artikel 7.       Examengeld

 Vóór de aanvraag van het praktijdexamen dient het les- en het examengeld overgemaakt te zijn op rekening van de rijschool of contant  te zijn betaald.

  Artikel 8.       Herexamen

 Indien de cursist een herexamen doet, is hij/zij verplicht om tussen de examens door minimaal 6 lessen van 60 minuten te volgen. Het examengeld dient op de rekening van de rijschool overgemaakt te zijn vóór het herexamen of contact te worden betaald.

  Artikel 9.       Aansprakelijkheid

 1. De cursist is niet aanspraken voor schaden aan derden als gevolg van een botsing, aan- of over-rijding tijdens een proefles,  rijles en praktijkexamen.
 2. De rijschool is niet aansprakelijk voor schaden die het gevolg is van opzet en/of grove schuld van de cursist door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden.

 3. De rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties indien de cursist, ondanks zijn/haar eigen verklaring, onbevoegd is het lesvoertuig te besturen.

 Artikel 10.     Beëindigen rijopleiding

 1. Indien de cursist zijn/haar verplichtingen niet nakomt, kan de rijschool schriftelijk, met opgaaf van redenen, de rijopleiding beëindigen. Het teveel betaalde lesgeld wordt niet teruggestort. Wel worden de eventuele, nog openstaande tegoeden gevorderd, te weten; event. lesgelden, reserveringskosten CBR, en BTW.
 2. Indien de rijschool haar verplichtingen niet na kan komen door in gebreke blijven, kan de cursist zonder kosten stoppen met de rijopleiding. Het teveel betaalde lesgeld wordt niet teruggestort.

   

 Artikel 11.     Klachtenregeling

 1. De cursist kan, indien er geschillen ontstaan tussen hem/haar en de rijinstructeur, schriftelijk een bemiddelingsverzoek indienen bij de rijschool met een duidelijke beschrijving van het geschil. Dit kan tot 5 dagen nadat het geschil is ontstaan. Een onafhankelijke derde partij zal het geschil proberen te beslechten.
 2. Indien bemiddeling niet tot een bevredigende oplossing leidt, wordt het geschil aan de rechter voorgelegd.

 3. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.