Privacyverklaring

Rijschool Venkol is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Rijschool Venkol verwerkt je persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam;
- Geboortedatum;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Lijst met contactgegevens van de klant via een App (Google Agenda).


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via rijschoolvenkol@gmail.com, Wij zullen deze informatie dan verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Rijschool Venkol verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Om telefonisch of via e-mail contact op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Rijschool Venkol neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
Rijschool Venkol) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Rijschool Venkol bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Echter wordt de voor- en achternaam, het e-mailadres en het telefoonnummer van (oud) leerlingen niet automatisch uit de apparaten van Rijschool Venkol verwijderd. Wel kan de (oud) leerling uiteraard verzoeken om deze gegevens te verwijderen, waarna dit direct gebeurt. Rijschool Venkol kiest ervoor om deze persoonsgegevens te behouden omdat wij toegankelijk willen blijven voor onze (oud) leerlingen. Buiten bovengenoemde gegevens, wordt geen privacygevoelige informatie opgeslagen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Rijschool Venkol verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Rijschool Venkol verstrekt enkel uw persoonsgegevens met het CBR ten behoeve van het inplannen van examens, waarbij vooraf om uw toestemming wordt gevraagd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Rijschool Venkol gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rijschool Venkol. Ook heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar rijschoolvenkol@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van het  identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Rijschool Venkol wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Rijschool Venkol neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op via rijschoolvenkol@gmail.com